TIS2 Direktyva: priemonės aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Europos Sąjungoje užtikrinti

Kibernetinis saugumas šiandien yra svarbiausia bet kurios organizacijos, ypač tiekiančios kritines paslaugas, dalis. Europos Sąjunga (ES) tai puikiai supranta, todėl imasi veiksmų, siekdama užtikrinti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje Sąjungoje, įgyvendinant TIS2 direktyvą. Šis straipsnis gilinasi į šios direktyvos esmę, veikimo sritis, reikalavimus taikomiems subjektams bei jos teikiamas naudas ir įgyvendinimo iššūkius.

Kas yra TIS2 direktyva ir kodėl ji svarbi?

Kokios pagrindinės TIS2 direktyvos nuostatos?

TIS2 direktyva, žinoma kaip tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva, yra atnaujinta ES kibernetinio saugumo teisinės sistemos dalis, pakeičianti pirminę NIS direktyvą. Direktyvos tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, didinti visų sektorių atsparumą kibernetiniams išpuoliams ir užtikrinti, kad įmonės ir organizacijos, teikiančios esmines paslaugas arba skaitmenines paslaugas, tinkamai saugotų savo tinklus ir informacinių sistemų saugumo sistemas.

Kaip TIS2 direktyva skiriasi nuo ankstesnės versijos?

TIS2 direktyva atneša keletą svarbių pakeitimų, palyginti su praeita NIS direktyva. Ji praplečia taikymo sritį, įtraukdama daugiau sektorių ir įmonių, įskaitant mažesnes organizacijas, kurios anksčiau nelabai buvo reguliuojamos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje sąjungoje užtikrinti. Be to, įgyvendinant TIS2 direktyvą, didesnis dėmesys skiriamas rizikos valdymui ir incidentų pranešimo procedūrų stiprinimui.

Kodėl aukštas kibernetinio saugumo lygis yra svarbus visoje ES?

Kibernetinis saugumas yra svarbus ne tik individualių subjektų, bet ir visos ES perspektyvoje, nes kibernetiniai incidentai gali turėti tarpvalstybinį poveikį, destabilizuoti vidaus rinką ir pakenkti gyventojų bei įmonių pasitikėjimui skaitmeninėmis paslaugomis. TIS2 direktyva skatina bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp valstybių narių, siekiant bendros apsaugos, padedančios apsisaugoti nuo šių grėsmių masto kibernetinio saugumo lygmeniu.

Kokius sektorius ir įmones veikia TIS2 direktyva?

Kurie paslaugų sektoriai laikomi kritiniais pagal TIS2?

Pagal TIS2 direktyvą, kritiniais laikomi tie paslaugų sektoriai, kurių sutrikimai ar įvykiai gali turėti reikšmingą poveikį visuomenės sveikatai, saugumui ar ekonominiam gerovei. Tai apima energetikos, transporto, sveikatos priežiūros, tiekimo ir skaitmeninių paslaugų sektorius, tarp visų kitų.

Kaip smulkiosios ir vidutinės įmonės yra veikiamos šios direktyvos?

Nors TIS2 direktyva taikoma visų dydžių įmonėms, teikiančioms tam tikras kritines ar skaitmenines paslaugas, ji taip pat pripažįsta, kad smulkiosios ir vidutinės įmonės (SVĮ) gali turėti mažiau išteklių kibernetinio saugumo rizikoms valdyti. Todėl direktyva numato lankstumą šių įmonių atžvilgiu, skatindama veiksmingus, bet ne pernelyg apsunkinančius saugumo reikalavimus.

Kaip organizacijos gali nustatyti, ar joms taikoma TIS2 direktyva?

Organizacijoms, norinčioms nustatyti, ar joms taikoma TIS2 direktyva, rekomenduojama įvertinti, kokias paslaugas jos teikia ir ar šios paslaugos priskiriamos prie kritinių sektorių, nurodytų direktyvoje. Tai reiškia, kad reikia atlikti rizikos ir pasekmių analizę, įvertinant, kaip jų veikla prisideda prie visuomenės gerovės ir saugumo.

Kokių veiksmų reikalauja TIS2 direktyva iš taikomų įmonių?

Kokių kibernetinio saugumo priemonių įmonės privalo imtis?

Įmonės, kurioms taikoma TIS2 direktyva, privalo įvykdyti keletą kibernetinio saugumo priemonių, įskaitant rizikos valdymo politikas, fizinių ir informacinių išteklių apsaugą, incidentų aptikimo, reagavimo ir atkūrimo procedūras. Taip pat būtina reguliarus personalo mokymas ir sąmoningumo didinimas apie kibernetinio saugumo grėsmes.

Kokie atsakomybės ir pranešimo apie incidentus reikalavimai nustatyti?

TIS2 direktyva nustato, kad įmonės privalo pranešti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie rimtus kibernetinius incidentus arba saugumo pažeidimus, kad šie galėtų būti deramai įvertinti ir, esant reikalui, informuoti visuomenę ar kitas suinteresuotas šalis. Ši reikalavimų dalis leidžia veiksmingiau valdyti ir mažinti incidentų poveikį.

Kaip organizacijos gali įgyvendinti būtinas saugumo priemones?

Organizacijoms, siekiant įgyvendinti būtinas saugumo priemones pagal TIS2 direktyvą, reikia sukurti išsamius saugumo planus, kuriuose būtų nurodytos konkretūs veiksmai rizikos mažinimui, atsparumo stiprinimui ir incidentų valdymui. Be to, svarbu investuoti į atitinkamas technologijas ir įgūdžius, kad būtų galima tinkamai reaguoti į kibernetines grėsmes.

Kokios yra TIS2 direktyvos teikiamos naudos?

Kaip TIS2 padeda gerinti sektorių ir paslaugų kibernetinį saugumą?

TIS2 direktyva skatina sektorių ir skaitmeninių paslaugų teikėjus imtis veiksmų savo kibernetinio saugumo lygių stiprinimui, taip mažinant bendrą grėsmių poveikį. Tai, savo ruožtu, padeda užtikrinti paslaugų patikimumą ir tęstinumą, ypač tiekiant esmines paslaugas.

Kaip ši direktyva prisideda prie visuomenės pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis?

Viena iš TIS2 direktyvos tikslų yra didinti visuomenės pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis, nustatant aiškius kibernetinio saugumo standartus ir užtikrinant, kad paslaugų teikėjai laikytųsi būtinų saugumo priemonių. Tai skatina vartotoją jaustis saugiau, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

Kokia teigiamos poveikio įmonių konkurencingumui galima tikėtis?

Laikantis TIS2 direktyvos reikalavimų, įmonės gali pagerinti savo kibernetinio saugumo praktikas, taip pat padidinti savo patrauklumą rinkoje kaip patikimi paslaugų teikėjai. Aukštesnis saugumo lygis gali tapti konkurenciniu pranašumu, palyginti su tais, kurie nepaiso saugumo standartų.

Įgyvendinimo iššūkiai ir kaip juos įveikti

Kokie pagrindiniai įgyvendinimo iššūkiai įmonėms?

Įgyvendinant TIS2 direktyvą, įmonės susiduria su išlaidų, resursų ir žinių trūkumo iššūkiais. Tai reikalauja laiko ir investicijų į atitinkamą įrangą, sistemos atnaujinimus bei darbuotojų mokymą.

Kaip organizacijos gali pasiruošti TIS2 direktyvos reikalavimams?

Norint pasiruošti TIS2 direktyvos reikalavimams, svarbu pradėti nuo dabartinės saugumo būklės įvertinimo, nustatant esamus trūkumus ir būdus, kaip juos pašalinti. Taip pat rekomenduojama susipažinti su geriausiomis IT praktikomis ir standartais, kurie gali padėti nustatyti veiksmingas saugumo strategijas.

Kokie resursai ir pagalba yra prieinami įmonėms?

Įmonėms, siekiančioms įgyvendinti TIS2 direktyvos reikalavimus, yra prieinami įvairūs išoriniai resursai ir pagalba. Tai apima nacionalines kibernetinio saugumo agentūras, konsultacines paslaugas, technologinius sprendimus bei mokymo programas, kurių tikslas – padėti organizacijoms stiprinti savo kibernetinį saugumą.

TIS2 dyrektyva – kam ji taikoma?

Subjektai būtų padalijami remiantis jų svarba į du lygmenis: pagrindinius ir svarbius subjektus, kuriems būtų pritaikytas atitinkamai kitoks reguliavimo požiūris.
Pagrindiniai sektoriai apimtų: energetiką (elektros, centralizuoto šildymo ir aušinimo, naftos, dujų bei vandenilio tiekimas); transportą (orinis, geležinkelio, vandeninis ir kelių transportas); bankų sektorius; finansų rinkų infrastruktūrą; sveikatos apsaugą (įtraukiant farmacijos produktus, vakcinų gamybą); geriamojo vandens tiekimą; nuotekų tvarkymą; skaitmeninę infrastruktūrą; informacinių technologijų paslaugų priežiūrą; valstybės valdymą; kosmoso pramonę.
Svarbiais sektoriais laikomi: pašto ir kurjerių veikla; atliekų apdorojimas; cheminė pramonė; maisto pramonė; medicinos įrenginių, kompiuterių ir elektronikos, mašinų bei įrangos, motorinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių bei kitos susijusios transporto įrangos gamyba; skaitmeninių paslaugų tiekimas ir mokslinių tyrimų organizacijos.

Turite klausimų kaip tinkamai apsaugoti savo verslą?

Pasikalbėkime kaip mūsų sprendimai gali padėti jūsų įmonei apsisaugoti nuo potencialių pavojų.

Nelaukite! Kreipkitės jau dabar!

Atlikite Nemokamą IT ūkio testą

verslui/@/itbites.lt arba 8-659-22259